Kaidah Fiqih dalam Muamalah

اَلأَصْلُ فِى اْلأَشْيَاءِ اْلإِ بَا حَة حَتَّى يَدُ لَّ اْلدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)

لاَ تُشْرَعُ عِبَا دَةٌ إِلاَّ بِشَرْعِ اللهِ , وَلاَ تُحَرَّمُ عاَ دَةٌ إِلاَّ بِتَحْرِيْمِ اللهِ

“tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyari’atkan oleh allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh allah”

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ

“asal dalam muamalah adalah halal”

الأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ

“asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal”.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

“asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal dan mubah kecuali ada dalil yang mengharamkanya.”

(الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِيْ كُلِّ الْمُعَامَلاَتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا)

“asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”

الاْ صل فى المعا ملة الاء با حة الا ان يد ل د ليل على تحر يمها

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Ibnu taimiyah menggunakan ungkapan lain:

الاْصل في العا د ا ت العفو فلا يحظر منه الا ما حر م الله

“hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan allah swt”.

 

الاْ صل في العقد ر ضى المتعا قدين و نتيجته ما التز ما ه با لتعا د

 

“hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.

 

Ungkapan yang lebih singkat dari ibnu taimiyah:

الاء صل في العقو د رضا العتعا قد ين

“dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.

 

لا يجو زلاْ حد ان يتصر ف في ملك غير ه بلا اذنه

“tiada seorangpun boleh melakukan tindakan-tindakanhukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”.

البا طل لا يقبل الاء جا ز ة

“akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”.

الاءجا ز ة اللا حقة كا لو كا لة السا بقة

“izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu”.

الاْ جر و الضما ن لا يجتمعا ن

“pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan”.

الخرا ج با لضما ن

“manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian”.

الغر م با لغنم

“risiko itu menyertai manfaat”.

 بطل الشئ بطل ما في ضمنه

“apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”.

 

العقد  على الاْ عيا ن كا لعقد على منا فعها

“akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut”.

كل ما يصح تاْ بيد ه من العقو د المعا و ضا ت فلا يصح تو قيته

“setiap akad mu’awadhah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara”.

الاْ مر با لتصر ف في ملك الغير با طل

“setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal”.

لا يتم التبر ع الا بالقبض

“tidak sepurna akad tabarru’ kecuali dengan penyerahan barang”.

الجو ا ز الشر عى ينا فى الضما ن

“sesuatu hal yang di bolehkan oleh syara’ tidak dapat di jadikan objek tuntutan ganti rugi”.

لا ينز ع شئ من يد ا حد الا بحق ثا بت

“sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar ketentuan hukum yang telah tetap”.

 

كل قبو ل جا ئز ان يكو ن قبلت

“setiap kabul/penerimaan boleh dengan ungkapan saya telah terima”.

كل شر ط كا ن من مصلحة العقد او من مقتضا ه فهو جا ئز

“setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”.

كل ما صح الر هن به صح ضما نه

“setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan”.

 

ما جا ز بيعه جا ز رهنه

“apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan”.

كل قر ض جر منفعة فهو ر با

“setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”.

كل قر ض جر نفعا فهو حرا م

“setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram”.

Iklan

3 respons untuk ‘Kaidah Fiqih dalam Muamalah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s